שם הקורס: הדרכה לתיזה ועבודת גמר

שם המרצה: פרופ' שירה זלבר- שגיא

מספר הקורס: 286.4006

מטרות הקורס:

- ללמד עקרונות בכתיבה מדעית ובדיווח על מחקר.

- לעזור לסטודנטים המכינים הצעת מחקר לתיזה להכיר את מבנה העבודה ואת שלבי הכנתה.

- לעזור לסטודנטים לכתוב את הצעה לעבודת תיזה על ידי דיונים ומשוב.