לימודים לקראת תואר שלישי - דוקטור בפילוסופיה (Ph.D.)

יו"ר ועדת הדוקטורט בחוג: פרופ' מנפרד גרין

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי, ומתאימה לתלמידים המתקבלים ללימודים מתקדמים ונשארים במסגרת בית הספר כדי לבצע בו מחקר מתקדם.  מסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר יעניק מסגרת מקצועית בבריאות הציבור בה תתאפשר הן למנחים והן לדוקטורנטים הכרה והפריה הדדית, כמו כן, הדוקטורנטים יסייעו בפיתוח תחומי מחקר בבריאות הציבור.

 

קהל היעד

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בבריאות הציבור או תואר שני אחר ואשר אושרו ע"י ועדת הדוקטורט של בית הספר (MA, MSc)  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.  מדי שנה יתקבלו לתוכנית הדוקטורט עד שבעה סטודנטים, על פי החלטת ועדת הדוקטורט.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

 • מסלול רגיל
 • מסלול ישיר
 • לימודי מחקר מקדים

סגל המרצים בבית הספר לבריאות הציבור הרשאים להנחות דוקטורט ונושאי ההתמחות שלהם לחץ כאן

מסלול רגיל

מסלול רגיל (286301-21-01)

תנאי קבלה עיקריים למסלול הרגיל

ממוצע 86 לפחות בלימודי המ"א וציון של לפחות-90 בתיזה.

כמו כן, סטודנטים שאינם מוסמכים בבריאות הציבור אך עומדים בתנאי הקבלה ומגיעים מרקע קרוב, יתבקשו להשלים קורסי בסיס של ביה"ס לבריאות הציבור: מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר, אפידמיולוגיה ושיטות מחקר  וביוסטטיסטיקה א' – בציון ממוצע של 85 וכן, להשלים בהצלחה את הקורסים מבוא לבריאות ציבור וביוסטטיסטיקה ב' בהצלחה.

סטודנטים שיגעו מרקע שאינו נושק לבריאות ציבור, תשקול ועדת דוקטורט את האפשרות כי יעשו השלמות אלה במסגרת מסלול של מחקר מקדים.

שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם מנחה עבודת הגמר המחקרית.

התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט

הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד. 

מוסמכים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן מוסמכים באוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שלישי.

מנחה עבודת הד"ר יקבע שיעורי השלמה נוספים על פי נושא המחקר.

ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.

תכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מדריך עבודת הד"ר.

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט (286315-21-02)

אוכלוסיית היעד

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. בנוסף, המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים הלומדים תואר שני ומעוניינים בלימודי דוקטורט. סטודנטים אלו נדרשים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בתום שנה א' של לימודי המ"א תוך עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר.

תנאי קבלה

 1. ציון ממוצע של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או  בחו"ל וגם בתום שנה א' של לימודי המ"א לאחר השתתפות וסיום קורסים בהיקף של 18 שש"ס בציונים מספריים,  וכן  עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות. 
 2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
 3. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הד"ר.
 4. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (כ-6 עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
 5. הסטודנט יתקבל לאחר ראיון בועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי. 

מבנה הלימודים

 • השתתפות בקורסים בהיקף של 36 שש"ס לפחות בבית הספר לבריאות הציבור, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות. 26 שש"ס לפחות בציונים מספריים) הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי בית הספר, ואושרה ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
 • הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי תעשה לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. תהליך הגשת הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט על ידי ועדת דוקטורט הבית ספרית ועל ידי הועדה המלווה, במידה ומונתה, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט. 

משך הלימודים להשלמת כתיבת עבודת הדוקטורט בשלב ב' הוא שלוש שנים.

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל. 

מסלול לימודי מחקר מקדים

מסלול לימודי מחקר מקדים (286350-21-11)

אוכלוסיית היעד

 מסלול זה מיועד לסטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור בכל אחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים ללא תיזה, בציון 90 לפחות, הן בציון הגמר והן בעבודת הגמר, וכן בממוצע 85 בקורסים הבאים: אפידמיולוגיה ושיטות מחקר בהיקף של 4-6 שש"ס, עפ"י תכנית הלימודים וביוסטטיסטיקה מחקרי. המועמדים יוכלו להתקבל למסלול זה אם הם עומדים בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הוועדה הבית ספרית לדוקטורט. הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה וקורסים נוספים על פי דרישת מנחה התיזה..

כמו כן, מסלול זה מיועד למועמדים שעומדים בדרישות בית הספר לקבלה לדוקטורט ואשר מגיעים מרקע שאינו בריאות ציבור או מתחומים הנושקים לבריאות ציבור, וועדת דוקטורט קבעה כי יעשו השלמות אקדמיות לקראת לימודי הדוקטורט במסלול זה.

ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.

תכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מנחה עבודת הדוקטורט.

הנחיות להגשת מועמדות

הנחיות להגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי במסגרת בית הספר לבריאות הציבור

 1. מועמד ללימודי תואר שלישי מתבקש לעיין ברשימת המנחים לדוקטורט באתר ביה"ס לבריאות הציבור שכתובתו: http://publichealth.haifa.ac.il/he/2014-04-01-14-12-04 . יש לפנות למנחה פוטנציאלי בכדי לקבל את הסכמתו העקרונית להנחיה, וכן לתאם אתו את נושא העבודה.
 2. לאחר מציאת מנחה ונושא יש לכתוב את הצהרת הכוונות.
 3. כשהצהרת הכוונות מוכנה, על המועמד למלא טופס הרשמה מקוון אשר יועבר למחלקת הרשמה במנהל תלמידים.

** מועמד שאינו מוסמך אוניברסיטת חיפה מתבקש להציג בפני המחלקה להרשמה גיליונות ציונים של ב"א ו-מ"א וכן תעודות בוגר ומוסמך מקוריים.

לקראת הצגת מועמדות בפני ועדת דוקטורט בית-ספרית, יש לשלוח לעוזרת המנהלית לראש ביה"ס, הגב' גילה פילוסוף-אסס, את המסמכים הבאים:

 1. צילום גיליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות (כולל בוגרי/מוסמכי אוניברסיטת חיפה)
 2. טופס ריכוז למועמד
 3. קורות חיים בעברית או באנגלית
 4. הסכמת מנחה העומד בקריטריונים
 5. הצהרת כוונות, חתומה על ידי המנחה המיועד
 6. תקציר נושא המחקר בעברית או באנגלית
 7. שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה. המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה)
 • הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט.

 

לבירורים נוספים,

ניתן לפנות לעוזרת המנהלית לראש ביה"ס לבריאות הציבור, גב' גילה פילוסוף אסס:

טלפון: 04-8288675

E-MAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

או

למרכזת ביה"ס לבריאות הציבור

גב' מריה ליברזון

טלפון: 04-8288597

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת הדוקטור במסגרת בית הספר לבריאות הציבור:

קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת הדוקטור במסגרת בית הספר לבריאות הציבור:

 1. היקף הצהרת הכוונות: כ-6 עמודים מודפסים, עפ"י כללי הכתיבה המדעית הנאותים, כולל ביבליוגרפיה .
 2. שם העבודה (בעברית/אנגלית): גם אם השם יעבור שינוי קל לקראת הגשת ההצעה המפורטת, כבר בשלב הצהרת הכוונות שם העבודה צריך להצביע על מטרת המחקר ובמידת האפשר גם על חדשנותו.
 3. הרקע התיאורטי (עיגון המחקר המוצע בגופי ידע רלוונטיים).
 4. חשיבות וחדשנות המחקר.
 5. מטרות המחקר.
 6. .שיטת ביצוע המחקר: מבנה המחקר, אוכלוסיית המחקר, משתני המחקר, כלי המחקר והטיות פוטנציאליות , ביבליוגרפיה ראשונית.
 7. אם ביצוע העבודה דורש גישה למידע רגיש (תיקים רפואיים, חומר משטרתי, וכדומה), יש לציין כיצד יושג המידע, אישור נגישות לנתונים ופרסומם.
 8. אם ביצוע העבודה כרוך בהוצאות כספיות גבוהות (מימון בדיקות מעבדה, סקר, ציוד מעבדה חדש, וכדומה), יש לציין את מקור המימון.
 9. אם יש יותר ממנחה אחד לעבודה – יש לפרט את תחומי האחריות של כל מנחה.

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט (286315-21-02)

אוכלוסיית היעד

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. בנוסף, המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים הלומדים תואר שני ומעוניינים בלימודי דוקטורט. סטודנטים אלו נדרשים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בתום שנה א' של לימודי המ"א תוך עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר.

תנאי קבלה

 1. ציון ממוצע של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או  בחו"ל או בתום שנה א' של לימודי המ"א לאחר השתתפות וסיום קורסים בהיקף של 18 שש"ס בציונים מספריים,  וכן  עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות. 
 2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
 3. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הד"ר.
 4. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (כ-6 עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
 5. הסטודנט יתקבל לאחר ראיון בועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי. 

מבנה הלימודים

 • השתתפות בקורסים בהיקף של 36 שש"ס לפחות בבית הספר לבריאות הציבור, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות. 26 שש"ס לפחות בציונים מספריים) הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי בית הספר, ואושרה ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
 • הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי תעשה לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. תהליך הגשת הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט על ידי ועדת דוקטורט הבית ספרית ועל ידי הועדה המלווה, במידה ומונתה, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט. 

משך הלימודים להשלמת כתיבת עבודת הדוקטורט בשלב ב' הוא שלוש שנים.

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.