תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי, ומתאימה לתלמידים המתקבלים ללימודים מתקדמים ונשארים במסגרת בית הספר כדי לבצע בו מחקר מתקדם.  מסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר יעניק מסגרת מקצועית בבריאות הציבור בה תתאפשר הן למנחים והן לדוקטורנטים הכרה והפריה הדדית, כמו כן, הדוקטורנטים יסייעו בפיתוח תחומי מחקר בבריאות הציבור.

 

קהל היעד

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בבריאות הציבור או תואר שני אחר ואשר אושרו ע"י ועדת הדוקטורט של בית הספר (MA, MSc)  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.  מדי שנה יתקבלו לתוכנית הדוקטורט עד שבעה סטודנטים, על פי החלטת ועדת הדוקטורט.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

 1. מסלול רגיל
 2. מסלול ישיר
 3. לימודי מחקר מקדים

 

מסלול רגיל (286301-21-01)

קורסים וסמינריונים

כל תלמיד יחויב בלימודי חובה בהיקף מינימלי של 6 שש"ס, לא כולל סמינר מחקר לדוקטורנטים, וקורס כתיבת מאמרים.

סמינר מחקר לדוקטורנטים - בית ספרי בהשתתפות המורים

 • חובת השתתפות בסמינר לאורך לפחות 3 שנים.
 • הסמינר אינו נכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.
 • הסמינר יקנה את הכלים הדרושים לכתיבת הצעת מחקר, חיבור הדוקטורט ומאמרים מדעיים, כמו גם הבנה מעמיקה של תהליכי מחקר בבריאות הציבור.
 • הסטודנטים יידרשו להציג את הצעת מחקר הדוקטורט, מהלך התקדמותו ותוצאות ראשוניות בכל שנה; הצגת העבודה תלווה בדיון.
 • הסמינר יכלול גם מפגשים שהם במהותם journal club . במפגשים אלו יוצגו מאמרים בנושאים עדכניים ויערך דיון בנושא. בנוסף לכך יוצגו גם נושאים מתודולוגיים נבחרים הדרושים לדוקטורנטים.
 • חובה על הסטודנטים להציג את סיכום עבודת הדוקטורט שלהם, גם אם סיום כתיבת עבודת הדוקטורט הוא בשנה הרביעית או החמישית ללימודיהם.

קורס כתיבת מאמרים

 • חובת ההשתתפות בקורס הינה בשנה השלישית או הרביעית ללימודים.
 • הסמינר אינו נכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.

קורס מתודולוגי

 • חובת השתתפות בלפחות 2-4 שש"ס בקורסים מתודולוגיים.
 • הקורסים יקבעו על פי שיטות המחקר אשר בהן יעשה הסטודנט שימוש במחקרו. כך למשל אם המחקר הינו כמותני, ייקח הסטודנט קורס מתודולוגי המבוסס על שיטות כמותניות, כגון סטטיסטיקה ג'. אם הסטודנט ישתמש בשיטות מחקר איכותניות, יהיה עליו לקחת קורס בשיטות מחקר איכותניות.
 • אפידמיולוגיה למתקדמים הינו קורס חובה. אם הקורס כבר נלמד ע"י הסטודנט במהלך לימודי התואר השני, נדרש ממנו להשתתף בקורס מתודולוגי אחד בלבד.

קורסים שיקבעו על ידי מנחה הדוקטורט

 • מנחה הדוקטורט יקבע לסטודנט באופן אישי קורסים בתחום נושא הדוקטורט.
 • היקף הקורסים יהיה 4 שש"ס.

מנחה הדוקטורט יוכל לבקש מהסטודנט לקחת קורסים נוספים שלא יעלו על 16 שש"ס, על פי הרקע של הסטודנט ונושא המחקר. משך הזמן הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים. 

דוקטורט פרסומים

 • בית הספר ממליץ לכתוב דוקטורט פרסומים.
 • דוקטורט פרסומים כולל שלושה מאמרים בכתבי עת בינלאומיים המדורגים ב-Q1 או לכל הפחות ב-Q2 בקטגוריה שלהם במאגר Web of Science)).

 

מסלול ישיר לדוקטורט (286315-21-02)

אוכלוסיית היעד

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. בנוסף, המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים הלומדים תואר שני ומעוניינים בלימודי דוקטורט. סטודנטים אלו נדרשים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בתום שנה א' של לימודי המ"א תוך עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר.

מבנה הלימודים

 • השתתפות בקורסים בהיקף של 36 שש"ס לפחות בבית הספר לבריאות הציבור, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות. 26 שש"ס לפחות בציונים מספריים) הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי בית הספר, ואושרה ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
 • הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי תעשה לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. תהליך הגשת הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט על ידי ועדת דוקטורט הבית ספרית ועל ידי הועדה המלווה, במידה ומונתה, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט. משך הלימודים להשלמת כתיבת עבודת הדוקטורט בשלב ב' הוא שלוש שנים.

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל. 

 

מסלול לימודי מחקר מקדים (286350-21-11)

אוכלוסיית היעד

 מיועד לשתי אוכלוסיות סטודנטים:

 1. סטודנטים שאינם מוסמכים בבריאות הציבור, אך עומדים בתנאי הקבלה, יתבקשו להשלים קורסים מבית הספר לבריאות הציבור.

  תכנית לימודי החובה תכלול את הקורסים הבאים: אפידמיולוגיה ושיטות מחקר בהיקף של 4-6 שש"ס, עפ"י תכנית הלימודים, ביוסטטיסטיקה מחקרי – יש לסיים קורסים אלה בממוצע 85. מבוא לבריאות הציבור וביוסטטיסטיקה למתקדמים. יש לסיים קורסים אלה בציון 80  לפחות

  סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם הוא בריאות סביבתית ותעסוקתית ידרשו לקחת את הקורס הבא: מבוא לבריאות הסביבה. סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם יכלול היבטים התנהגותיים ידרשו לקחת את הקורס הבא: בריאות מודלים ותיאוריות בהתנהגות בריאותית.

  מדריך עבודת הד”ר יקבע שיעורי השלמה נוספים על פי נושא המחקר. ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה.
 2.  סטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור ללא תיזה, בציון 90 לפחות הן בציון הסופי והן בעבודת הגמר, יוכלו להתקבל למסלול זה אם הם עומדים בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הוועדה הבית ספרית. הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה וקורסים נוספים על פי הצורך.