תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי, ומתאימה לתלמידים המתקבלים ללימודים מתקדמים ונשארים במסגרת בית הספר כדי לבצע בו מחקר מתקדם.

המסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר יעניק מסגרת מקצועית בבריאות הציבור בה תתאפשר הן למנחים והן לדוקטורנטים הכרה והפריה הדדית, כמו כן, הדוקטורנטים יסייעו בפיתוח תחומי מחקר בבריאות הציבור.

קהל היעד

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בבריאות הציבור או תואר שני אחר ואשר אושרו ע"י ועדת הדוקטורט של בית הספר (MA, MSc)  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.  מדי שנה יתקבלו לתוכנית הדוקטורט עד שבעה סטודנטים, על פי החלטת ועדת הדוקטורט.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

 1. מסלול רגיל
 2. מסלול ישיר- קבלה למסלול זה תתאפשר במקרים חריגים ובאישור מראש של ועדת הדוקטורט בבית הספר
 3. לימודי מחקר מקדים*

 *סטודנטים ללא תיזה ו/או חסרי רקע אקדמי מתאים בבריאות הציבור- ראו בהמשך מסלול מחקר מקדים.

 

 

1. מסלול רגיל 

1.1 תנאי קבלה עיקריים

א. ממוצע 86 לפחות בלימודי התואר השני ו- 90 בתיזה.

ב. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם מנחה עבודת התיזה המחקרית, אלא אם כן מנחה עבודת הגמר המחקרית הוא המנחה המיועד לתואר השלישי. במקרה זה, לא נדרשת המלצה אקדמית מטעמו וניתן

להסתפק בהמלצה אקדמית אחת אחרת בלבד.

ג. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.

ד. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע ,עד שישה עמודים, מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.

ה. ועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי תקבע את התאמת הסטודנט ללימודי דוקטורט, על פי ראיון, הצהרת הכוונות, הציונים ומכתבי ההמלצה.

ו. סטודנט אשר הרקע שלו אינו מאפשר קבלה לדוקטורט, יוכל להגיש מועמדות למסלול לימודי- מחקר מקדים.

*לא תתאפשר קבלת תלמידי דוקטורט במעמד "על תנאי"

 

1.2 מהלך הלימודים לתואר שלישי במסלול הרגיל

משך הלימודים לתואר שלישי הוא ארבע שנים והוא מחולק לשני שלבים:

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה הבית ספרית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה הבית ספרית.

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה הבית ספרית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

 

חובות התלמיד

א. כל תלמיד/ה מחויב/ת ברישום לכל אחת משנות הלימוד לתואר (בין אם רישום לקורסים ובין אם "הגשת עבודות").

ב. בתום שנת הלימודים הראשונה על התלמיד/ה להגיש הצעת מחקר או לדאוג להארכת לימודים של שלב א' במידה ולא הוגשה הצעת מחקר בזמן.

ג. תלמיד/ה מחקר בשלב ב' נדרש/ת להגיש דו"ח התקדמות שנתי בתום כל שנת לימודים.בתום ארבע שנות לימוד, התלמיד/ה נדרש/ת להגיש את עבודתו/ה לשיפוט או לדאוג להארכת לימודים.

ד. בהתאם לתכנית המוצעת ע"י החוג, כל תלמיד/ה מחויב/ת בתכנית מינימאלית של 6 שש"ס, לא כולל סמינר דוקטורנטים.

** הערה: בהתאם להחלטת המועצה ללימודים מתקדמים, מכסת השעות לדוקטורט לא תעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים.

 

קורסים וסמינריונים

286.5000 (סמסטר א') ו-286.7000 (סמסטר ב') פורום דוקטורנטים 

 • חובת השתתפות בסמינר לאורך לפחות 3 שנים.
 • הסמינר אינו נכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.
 • הסמינר יקנה את הכלים הדרושים לכתיבת הצעת מחקר, חיבור הדוקטורט ומאמרים מדעיים, כמו גם הבנה מעמיקה של תהליכי מחקר בבריאות הציבור.
 • הסטודנטים יידרשו להציג את הצעת מחקר הדוקטורט, מהלך התקדמותו ותוצאות ראשוניות בכל שנה; הצגת העבודה תלווה בדיון.
 • הסמינר יכלול גם מפגשים שהם במהותם journal club . במפגשים אלו יוצגו מאמרים בנושאים עדכניים ויערך דיון בנושא. בנוסף לכך יוצגו גם נושאים מתודולוגיים נבחרים הדרושים לדוקטורנטים.
 • חובה על הסטודנטים להציג את סיכום עבודת הדוקטורט שלהם, גם אם סיום כתיבת עבודת הדוקטורט הוא בשנה הרביעית או החמישית ללימודיהם.

286.4005 קורס כתיבת מאמרים

 • קורס מקוון של 2 שש"ס, הנכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.
 • חובת השתתפות בקורס אחרי אישור ההצעה מהרשות ללימודים מתקדמים (מעבר לשלב ב'), בדרך כלל בשנה השנייה/ השלישית.

286.4570 אפידמיולוגיה למתקדמים

 • קורס בהיקף של 2 שש"ס, שנכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.

קורסים מתודולוגיים

 • חובת השתתפות בלפחות 2-4 שש"ס בקורסים מתודולוגיים.
 • אם הקורס אפידמיולוגיה למתקדמים כבר נלמד ע"י הסטודנט במהלך לימודי התואר השני, נדרש ממנו להשתתף בקורס מתודולוגי אחד בלבד.
 • הקורסים יקבעו על פי שיטות המחקר אשר בהן יעשה הסטודנט שימוש במחקרו. כך למשל אם המחקר הינו כמותני, ייקח הסטודנט קורס מתודולוגי המבוסס על שיטות כמותניות, כגון סטטיסטיקה ג'. אם הסטודנט ישתמש בשיטות מחקר איכותניות, יהיה עליו לקחת קורס בשיטות מחקר איכותניות.

חובה ללמוד קורסי בחירה בהתאם להמלצת מנחה הדוקטורט

מנחה הדוקטורט יקבע לסטודנט באופן אישי קורסים בתחום נושא הדוקטורט. היקף הקורסים יהיה עד 4 שש"ס.

מפגשי הכשרה במסגרת בית ספר בלום

תלמידי ותלמידות מחקר אשר יחלו את לימודיהם החל משנת הלימודים תשפ"ה יחויבו להשלים במהלך לימודיהם 7 מפגשים מתוך מסגרת ההכשרה של ביה"ס בלום. הוועדה ללימודי תואר שלישי תכיר בגין השתתפות ב 7 מפגשים, כקורס בהיקף של 1 שש"ס ובגין השתתפות ב 12 מפגשים, כקורס בהיקף של 2 שש"ס.

מסגרת ההכשרה של בית ספר בלום תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר בלום:  https://graduate.haifa.ac.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%b4%d7%a9-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%9d/

 

דוקטורט פרסומים

בית הספר ממליץ לכתוב דוקטורט פרסומים. "דוקטורט פרסומים' – עבודה המורכבת משלושה פרסומים לפחות, שלפחות אחד מהם פורסם, לאחר שהתלמיד התקבל כתלמיד מחקר שלב א', ובלבד שהפרסומים יהיו קשורים לנושא המחקר כפי שאושר בהצעת המחקר. אחד מתוך שלושת הפרסומים יוכל להיות פרסום בהתאם לנהוג בתחום. דוקטורט פרסומים כולל שלושה מאמרים בכתבי עת בינלאומיים המדורגים ב-Q1 או לכל הפחות ב-Q2 בקטגוריה שלהם במאגר Web of Science.

הנחיות לכתיבת דוקטורט פרסומים מאתר הרל"מ

 

 

2. מסלול ישיר לדוקטורט 

2.1  אוכלוסיית היעד

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. בנוסף, המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים הלומדים תואר שני ומעוניינים בלימודי דוקטורט. סטודנטים אלו יוכלו  לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בתום שנה א' של לימודי המ"א תוך עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר.

2.2  תנאי קבלה 

א. ציון ממוצע של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל וכן בתום שנה א' של לימודי המ"א.  במהלך שנה זו יש להשתתף ולסיים קורסים בהיקף של 18 שש"ס בציונים מספריים, כן עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.

ב. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.

ג. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד ששה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.

הסטודנט יתקבל לאחר ראיון בוועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי.

 

2.3 מבנה הלימודים

*השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות בבית הספר לבריאות הציבור, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.

*הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי בית הספר,. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.

*תנאי מעבר משנה א׳ לשנה ב׳ הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 18 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות, סיומם  בציון  משוקלל של 90 לפחות והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.

*הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. תהליך הגשת הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב׳, במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

*משך הלימודים למטלות אלו הוא שלוש שנים.

תעודת מוסמך

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.

 

 

3. מסלול לימודי מחקר מקדים 

מסלול זה מיועד לשתי אוכלוסיות:

א. סטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור בכל אחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים במסלול ללא תיזה, בציון 90 לפחות, הן בציון הגמר בתואר והן בעבודת או בחינת הגמר, וכן בממוצע 85 בקורסים הבאים: מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר א', אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב' וביוסטטיסטיקה מחקרי, יוכלו להתקבל למסלול זה אם הם עומדים בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הוועדה הבית ספרית. הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה וקורסים נוספים על פי דרישת מנחה התיזה.

ב. מועמדים שעומדים בדרישות בית הספר לקבלה לדוקטורט ואשר מגיעים מרקע שאינו בריאות ציבור או מתחומים הנושקים לבריאות ציבור, וועדת דוקטורט קבעה כי יעשו השלמות אקדמיות לקראת לימודי הדוקטורט במסלול זה.

סטודנטים אלה יתבקשו להשלים קורסי בסיס של ביה"ס לבריאות הציבור:

• 286.4100 מבוא לבריאות ציבור, בציון: 80
• 286.4130 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א, בציון: 85*
• 286.4105 ביוסטטיסטיקה מחקרי, בציון: 85*
• 286.4150 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב, בציון: 85*
• 286.4500 ביוסטטיסטיקה למתקדמים, בציון: 80
• 286.4001 הדרכה לתיזה, בציון: השלים

במקרים מיוחדים בהם על המועמד להשלים רק חלק מהקורסים הללו (עד 2 קורסים, לא כולל אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' וביוסטטיסטיקה מחקרי) תשקול ועדת דוקטורט את האפשרות כי יעשו השלמות אלה במסגרת השנה הראשונה לדוקטורט.

ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.

תכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מנחה עבודת הדוקטורט.

סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. עם סיום לימודיו במסלול, רשאי המועמד להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי.

משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים- שנה אקדמית