תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי, ומתאימה לתלמידים המתקבלים ללימודים מתקדמים ונשארים במסגרת בית הספר כדי לבצע בו מחקר מתקדם.  מסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר יעניק מסגרת מקצועית בבריאות הציבור בה תתאפשר הן למנחים והן לדוקטורנטים הכרה והפריה הדדית, כמו כן, הדוקטורנטים יסייעו בפיתוח תחומי מחקר בבריאות הציבור.

קהל היעד

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בבריאות הציבור או תואר שני אחר ואשר אושרו ע"י ועדת הדוקטורט של בית הספר (MA, MSc)  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.  מדי שנה יתקבלו לתוכנית הדוקטורט עד שבעה סטודנטים, על פי החלטת ועדת הדוקטורט.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

 1. מסלול רגיל
 2. מסלול ישיר— קבלה למסלול זה תתאפשר במקרים חריגים ובאישור מראש של ועדת הדוקטורט בבית הספר
 3. לימודי מחקר מקדים

 

1. מסלול רגיל 

1.1 תנאי קבלה עיקריים
א. ממוצע 86 לפחות בלימודי התואר השני ו- 90 בתיזה.
ב. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם מנחה עבודת התיזה המחקרית.
ג. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.
ד. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד שישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
ה. ועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי תקבע את התאמת הסטודנט ללימודי דוקטורט, על פי ראיון, הצהרת הכוונות, הציונים ומכתבי ההמלצה.
ו. סטודנט אשר הרקע שלו אינו מאפשר קבלה לדוקטורט, יוכל להגיש מועמדות למסלול לימודי- מחקר מקדים.


1.2. קורסים וסמינריונים


כל תלמיד יחויב בלימודי חובה בהיקף של לפחות 6 שעות שבועיות סמסטריאליות בקורסים הרלוונטים למחקרו ובהסכמת מנחה הדוקטורט (לא כולל סמינר דוקטורנטים). 

סך השעות שבועיות סמסטריאליות בדוקטורט לא יעלה על 16 שעות שבועיות סמסטריאליות.

286.5000 (סמסטר א') ו-286.7000 (סמסטר ב') פורום דוקטורנטים 

 • חובת השתתפות בסמינר לאורך לפחות 3 שנים.
 • הסמינר אינו נכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.
 • הסמינר יקנה את הכלים הדרושים לכתיבת הצעת מחקר, חיבור הדוקטורט ומאמרים מדעיים, כמו גם הבנה מעמיקה של תהליכי מחקר בבריאות הציבור.
 • הסטודנטים יידרשו להציג את הצעת מחקר הדוקטורט, מהלך התקדמותו ותוצאות ראשוניות בכל שנה; הצגת העבודה תלווה בדיון.
 • הסמינר יכלול גם מפגשים שהם במהותם journal club. במפגשים אלו יוצגו מאמרים בנושאים עדכניים ויערך דיון בנושא. בנוסף לכך יוצגו גם נושאים מתודולוגיים נבחרים הדרושים לדוקטורנטים.
 • חובה על הסטודנטים להציג את סיכום עבודת הדוקטורט שלהם, גם אם סיום כתיבת עבודת הדוקטורט הוא בשנה הרביעית או החמישית ללימודיהם.

286.4005 קורס כתיבת מאמרים*

 • קורס מקוון של 2 שש"ס, הנכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.
 • חובת השתתפות בקורס אחרי אישור ההצעה מהרשות ללימודים מתקדמים (מעבר לשלב ב'), בדרך כלל בשנה השנייה/ השלישית.

* לא יילמד בתשפ"ד

286.4570 אפידמיולוגיה למתקדמים

קורס בהיקף של 2 שש"ס, שנכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.

קורסים מתודולוגיים

 • חובת השתתפות בלפחות 2-4 שש"ס בקורסים מתודולוגיים.
 • אם הקורס אפידמיולוגיה למתקדמים כבר נלמד ע"י הסטודנט במהלך לימודי התואר השני, נדרש ממנו להשתתף בקורס מתודולוגי אחד בלבד.
 • הקורסים יקבעו על פי שיטות המחקר אשר בהן יעשה הסטודנט שימוש במחקרו. כך למשל אם המחקר הינו כמותני, ייקח הסטודנט קורס מתודולוגי המבוסס על שיטות כמותניות, כגון סטטיסטיקה ג'. אם הסטודנט ישתמש בשיטות מחקר איכותניות, יהיה עליו לקחת קורס בשיטות מחקר איכותניות.

קורסי בחירה בהתאם להמלצת מנחה הדוקטורט

מנחה הדוקטורט יקבע לסטודנט באופן אישי קורסים בתחום נושא הדוקטורט. היקף הקורסים יהיה עד 4 שש"ס.

מפגשי הכשרה במסגרת בית ספר בלום

במהלך השנה הראשונה ללימודים וכתנאי מעבר לשנה ב', יידרש/תידרש  הסטודנט/ית  ליטול חלק במינימום שני מפגשים ממסגרת ההכשרה של בית ספר בלום.

סטודנט/ית  אשר ייטלו חלק ב- 14 מפגשים, יוכלו לזכות בהכרה של 2 שעות שבועיות סמסטריאליות, וזאת, בכפוף לאישור הוועדה ללימודי תואר שלישי ובלבד שעמד במשך הזמן הנורמטיבי ללימודים הקבוע בתקנון.

מסגרת ההכשרה של בית ספר בלום תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר בלום:

 https://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/component/sppagebuilder/?view=page&id=17

 

דוקטורט פרסומים

בית הספר ממליץ לכתוב דוקטורט פרסומים. דוקטורט פרסומים כולל שלושה מאמרים בכתבי עת בינלאומיים המדורגים ב-Q1 או לכל הפחות ב-Q2 בקטגוריה שלהם במאגר (Web of Science).


1.3 משך זמן הלימודים: משך הזמן הרצוי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים.

 

2. מסלול ישיר לדוקטורט 

2.1  אוכלוסיית היעד

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. ניתן להתקבל לתכנית זו בתום שנה א' של תואר שני ובאישור מיוחד של ועדת דוקטורט.

 

2.2  תנאי קבלה 

א. ציון 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או  בחוץ לארץ.

ב. ציון של 90 לפחות בתום שנה א' של התואר השני.

ג. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.

ד. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.  

ה. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד ששה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.

ו. הסטודנט יתקבל לאחר ראיון בועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי.

 

2.3 מבנה הלימודים

*השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות בבית הספר לבריאות הציבור, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.

*הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי בית הספר, ואושרה ע״י הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות   הסמינריוניות.

*תנאי מעבר משנה א׳ לשנה ב׳ הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 18 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות, סיומם  בציון  משוקלל של 90 לפחות והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.

*הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. תהליך   הגשת הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב׳, במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.

*משך הלימודים למטלות אלו הוא שלוש שנים.

 

3. מסלול לימודי מחקר מקדים 

אוכלוסיית היעד

מסלול זה מיועד לסטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור בכל אחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים ללא תיזה, בציון 90 לפחות, הן בציון הגמר והן בעבודת הגמר. וכן, בממוצע 85 בקורסים הבאים: מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר א', אפידמיולוגיה ושיטות מחקר וביוסטטיסטיקה א., ובכפוף להחלטת הוועדה הבית ספרית. הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה וקורסים נוספים על פי דרישת מנחה התיזה.

כמו כן, מסלול זה מיועד למועמדים שעומדים בדרישות בית הספר לקבלה לדוקטורט, אך מגיעים מרקע שאינו בריאות ציבור או מתחומים הנושקים לבריאות ציבור, ולפיכך וועדת דוקטורט קבעה כי יעשו השלמות אקדמיות לקראת לימודי הדוקטורט במסלול זה. סטודנטים אלה יתבקשו להשלים קורסי בסיס של ביה"ס לבריאות הציבור:

 • 286.4100 מבוא לבריאות ציבור, בציון: 80
 • 286.4130 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א, בציון: 85*    
 • 286.4105 ביוסטטיסטיקה מחקרי, בציון: 85*
 • 286.4150 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב, בציון: 85*
 • 286.4500 ביוסטטיסטיקה למתקדמים, בציון: 80
 • 286.4001 הדרכה לתיזה, בציון: השלים

הציון הממוצע הכללי שעל התלמיד לקבל במסגרת הקורסים המסומנים ב-* הוא 85.

במקרים מיוחדים בהם על המועמד להשלים רק חלק מהקורסים הללו (עד 2 קורסים, לא כולל אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' וביוסטטיסטיקה מחקרי) תשקול ועדת דוקטורט את האפשרות כי יעשו השלמות אלה במסגרת השנה הראשונה לדוקטורט.

ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.

תכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מנחה עבודת הדוקטורט.