לבית הספר שני מסלולים:

מסלול עם תיזה (מסלול א):  כולל 36 שעות שבועיות סמסטריאליות, כתיבת סמינריון* אחד וביצוע עבודת גמר מחקרית (תיזה).
משך הלימודים במסלול זה – שלוש שנים.

**ביה"ס רשאי לדרוש הצגת התזה בפורום של ביה"ס או של תוכנית הלימודים

רופאים הנמצאים בהתמחות ולומדים במסלול מחקרי – התיזה יכולה לשמש כחלופה לעבודה במדעי היסוד.

מסלול ללא תיזה (מסלול ב): כולל 42 שעות שבועיות סמסטריאליות, כתיבת שני סמינריונים* וכתיבת פרויקט גמר בתוכניות קידום בריאות, תזונה בריאות והתנהגות, ביוסטטיסטיקה, אפידמיולוגיה, קהילה, בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית, ביואתיקה, פעילות גופנית מאמץ ובריאות. כתיבת פרויקט גמר כולל פיתוח רעיון למחקר על ידי סקירת ספרות רחבה, בנייה ופיתוח השערות מחקריות לשאלה מחקרית ותכנון מחקר מתאים.
בתוכניות מנהל מערכות בריאות וניהול מערכות בריאות יתקיים מבחן מסכם.
משך הלימודים במסלול זה – שנתיים.

*העבודות הסמינריוניות צריכות להיכתב במסגרת קורסי ההתמחות/תוכנית באופן אינדיבידואלי (עבודה ביחידים).

  • בשני מסלולי הלימוד לומדים בשנה א' כתיבה מדעית בהיקף של 2 שש"ס, כאשר חלק אינטגרלי מקורס זה הוא הדרכת ספרייה, שתתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ובאחריות הסטודנט להשלימם, ציון מעבר בקורס- 80. קורס זה אינו נספר במניין השעות לתואר.
  • במסלול הכולל כתיבת עבודת תזה חלה חובת השתתפות בקורס "הדרכה לתזה", בהיקף 2 שש"ס.
  • במסלול הכולל כתיבת פרויקט/ מבחן גמר חלה חובת השתתפות בקורס "הדרכה לעבודות גמר" / "הדרכה למבחן גמר", בהיקף 2 שש"ס. 
  • הסטודנטים מחויבים במהלך הלימודים להשתתף בשני כנסים מדעיים הקשורים לנושא התוכנית שלהם ובאישור ראש התוכנית.  
  • בשנה א' לומדים יום אחד מרוכז בשבוע (יום ה') בכל התוכניות/התמחויות הלימוד.
  • בשנה ב' לומדים יום אחד מרוכז בשבוע (ד' או ה' לפי תוכנית הלימודים) בכל התוכניות/ התמחויות.