שם הקורס: אתיקה וטכנולוגיה

שם המרצה: ד"ר אילנה קפטן

מספר הקורס: 286.4652

במהלך הקורס יידונו האתגרים וההשלכות של טכנולוגיות על החברה על בסיס שלוש טכנולגיות שנחשבו בעבר כפורצות דרך ומאתגרות תפיסות מוסריות וחברתיות. הקבוצה תבחן את האתגר שהציבו גישות מבוססות טכנולוגיה כגון  השתלת איבר, איבחון גנטי,   על הרופאים, החוקרים והחברה והשינויים שחלו ברגולציה ובשיח בעקבותם. בחלקו השני של הקורס ייבחנו השינויים בטכנולוגיות אלו עד ימינו ובד בבד יוצגו טכנולוגיות ומוצרים טכנולוגים חדשים כגון הגלולה הדיגיטלית, Mitochondrial transfer, יישומי AI ו- Machine Learning  לטיפול וקידום בריאות האוכלוסייה וכד'. יידונו מושגים כמו Disruptive, Converging and Emerging  Technologies ונגזרותיהם. יוצגו גישות ומגבלות  ל- Responsible Research and Innovation. כמו כן תבחן ההתאמה של הרגולציה של ניסויים קליניים למחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשות.