שם הקורס: מערכות בריאות בעולם 

מרצה: פרופ' אביעד טור-סיני

מספר קורס: 286.4405

הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית בתפקידי מערכת הבריאות, מרכיביה המרכזיים ויחסי הגומלין בין בעלי העניין במערכת, תוך השוואה בין מערכות בריאות בעולם. במסגרת הקורס יבחנו המרכיבים העיקריים המנחים את המדינות השונות בניהול מערכות בריאות, בדגש על הצגת מודלים שונים לארגון שירותי הבריאות ומימונם, קבלת החלטות במערכות הבריאות השונות, ואתגרי מקצועות הבריאות במערכות הבריאות השונות. מערכת הבריאות הישראלית אשר נלמדה בקורס קודם תשמש כנקודת ייחוס. יסקרו האתגרים המרכזיים העומדים בפני מערכות הבריאות השנים האחרונות ובעתיד לבוא, והרפורמות והשינויים הארגוניים בשירותי הבריאות במערכות הבריאות בהשוואה בינלאומית.