שם הקורס: תרופות, רגולציה, סל תרופות, שוק הפארמה בישראל

מרצה: ד"ר שמואל קלנג

מספר קורס: 286.4441

מטרות הקורס: להקנות לסטודנט הבנה מעמיקה בשוק התרופות בישראל ובעולם. הקורס יעסוק בניתוח שוק התרופות בישראל ובעולם מבחינת הרגולציה, המדיניות הנהוגה ומשמעויות כלכליות למערכת הבריאות. תינתן סקירה רחבה על סל התרופות, וועדת סל התרופות ומנגנוני הכללת תרופות בסל תוך כדי מתן דוגמאות למודלים כלכליים לתרופות שהוכללו בסל הבריאות.

בקורס יתואר מחזור החיים של תרופות משלבי המחקר והפיתוח,  דרך רישום התרופה ועד לשיווקה בפועל.

נושאים נוספים שיילמדו בקורס כוללים: חוק ביטוח בריאות ממלכתי, עיקרי החוק, נושאים בחוק הקשורים ישירות לשוק התרופות אופן ההתנהלות בבתי מרקחת ותפקידי הרוקח, מחירי תרופות והשתתפות עצמית, הרגולציה של תרופות שאינן רשומות, סוגיות עכשוויות בזמינות ונגישות של תרופות.