שם הקורס: סוגיות בממשל ובריאות

מרצה: פרופ' מיה נגב

מספר קורס: 286.4365

מטרות הקורס:

הכרות עם מושגי יסוד במדיניות ציבורית, ויכולת ליישמם בעולם התוכן של הסטודנטים

הכרות עם כלי מדיניות ויכולת לנתחם

הכרות עם גישות ומודלים לתיאור וניתוח של תהליכי קביעת מדיניות, ויכולת ליישמם בניתוח מקרי בוחן במדיניות במערכת הבריאות בישראל

הסטודנטים ייקחו חלק פעיל בהצגת וניתוח מקרי חקר במדיניות ציבורית בבריאות.