שם הקורס: חקיקה בבריאות הציבור

מרצה: ד"ר מאיה פלד רז

מספר קורס: 286.4266

 

קורס זה בא לבחון את הבעיות האתיות והמשפטיות הכרוכות במימושו של האינטרס הכללי בבריאות הציבור. הקורס יתמקד בהסדרת המדע והרפואה, בכל אותם אספקטים בעלי השלכות חברתיות רחבות – בהווה ו/או בעתיד. אינטרס המדינה בבריאות הציבור עשוי להתנגש בזכויותיו של הפרט לכבוד, לפרטיות, לאוטונומיה על גופו, לחופש העיסוק וכיוב'. השאלות בהן יעסוק קורס זה בין היתר, הינן שאלת לגיטימיות ההגנה על בריאות הציבור, מהות השיקולים העומדים בבסיס איזון אינטרס בריאות הציבור עם אינטרסים אחרים, ומידתיות הכלים המופעלים ע"י המדינה במסגרת זו. מידת ההתערבות של מדינת ישראל באספקטים המדעיים והרפואיים תבחן תוך הצגת משפט משווה וראייה אתית ביקורתית.