שם הקורס: הדרכה לפרויקט גמר

מרצה: ד"ר גפן קליינשטרן

מספר קורס: 286.4002

מטרת הקורס לעזור לסטודנטים המכינים עבודת גמר להכיר את מבנה העבודה ואת השלבים בהכנתה. במהלך הסמסטר במפגשי הקורס יוצגו מרכיבי העבודה ושלביה ע"י המרצה, יערכו הצגות של עבודות הסטודנטים לפי שלבים ויערכו דיונים בכתה בכל נושא.