שם הקורס: הדרכה לתיזה

מרצה:  פרופ' מיה נגב

מספר קורס: 286.4001

מטרת הקורס העיקרית היא לסייע לסטודנטים במסלול התזה להכיר את מבנה הצעת העבודה והשלבים בהכנתה, ואת מבנה העבודה עצמה. במהלך הסמסטר יונחו הסטודנטים בשלבים השונים של הכנתה וכתיבתה של הצעת המחקר. במפגשי הסמינר יוצגו רכיבי הצעת התזה ע"י המרצה, והסטודנטים יציגו את חלקיה השונים של ההצעה לפי שלבי הקורס וההתקדמות האישית בהכנת ההצעה. הצגות הסטודנטים תלווינה בדיון ובביקורת עמיתים בונה. התוצא הסופי של הקורס יהיה השלמת כתיבתה של הצעת מחקר לעבודת תזה.