שם הקורס: בריאות, סביבה וקיימות -  היבטים אתיים ורגולטוריים

שם המרצה: עו"ד גלית עופר

מספר הקורס: 286.4655

קיים קשר הדוק בין הגנה על בריאות הציבור, הגנת הסביבה ועקרונות פיתוח בר קיימא, הן במישור הרעיוני והמושגי, והן באופן היישום של רעיונות אלה, במשפט ובמציאות. הקורס יפתח בהגדרת המושגים ועמידה על הקשר ביניהם במישור הרעיוני, הפילוסופי והאתי. בהמשך נעסוק בנקודות ההשקה המשפטיות והמעשיות. בין היתר, נדבר על סוגיות תכנון ובניה (תסקיר השפעה על הבריאות, תסקיר השפעה על הסביבה); סוגיות רישוי עסקים (תנאים סביבתיים נלווים, תנאים בריאותיים נלווים); סוגיות תקינה בינלאומית והעברת סחורות בין מדינות; סמכויות שלטון מקומי לעומת שלטון מרכזי וכיצד כל אחד מהם משרת יישום משותף של האינטרסים, או מחדד את הניגוד ביניהם. נוסיף ונעסוק בכניסתו של שדה תוכן חדש לדיון האתי והמשפטי, הקיימות, וכיצד הוא מתכתב עם היבטי בריאות וסביבה. נשתמש במשפט השוואתי, ונדגים תוך בחינת ההתמודדות עם פגעי הקורונה, ה- Green New Deals באירופה ובארה"ב ותזכיר חוק האקלים בישראל. נסכם בדיון תיאורטי עתידני על חזון הערים החכמות, מקרה בוחן של הצטלבות האינטרסים שנדונו.