שם הקורס: קיימות, בריאות וסביבה : יעדים עולמיים (SDGs)

מרצה: פרופ' מיה נגב

מספר קורס: 286.4188

מטרות הקורס ותוצאות למידה:

- הכרות עם יעדי הפיתוח של האו"ם, התפתחות גישת היעדים המטרות והמדדים, השימוש ביעדים במדיניות ציבורית והשפעתו על פיתוח בר קיימא בעולם.

- ניתוח המצב בישראל ובעולם לגבי חמישה יעדים נבחרים: בריאות, אנרגיה, ערים מקיימות, צריכה ושינוי אקלים. הניתוח יתבצע בלמידה פעילה ותוך ניתוח נתונים ממאגרי מידע זמינים.

- זיהוי השחקנים המרכזיים בזירת המדיניות בתחומים הנבחרים בישראל, יכולת לנתח אתגרים באיזון בין שיקולים ואינטרסים שונים בבריאות, סביבה, כלכלה ופיתוח.

- יעדי הפיתוח במבט מהשטח: סיורים בגליל ובמפרץ חיפה, כולל למידה על המצב בשטח בסוגיות בהן עוסק הקורס, ומפגשים עם נציגים מהשלטון המקומי והחברה האזרחית ללמידה על הנעשה בשטח, אתגרים וכיוונים לעתיד.

- התנסות מעשית בכלי מדיניות נבחר: תסקיר פגיעות לשינוי אקלים ברמה העירונית.