שם הקורס: סביבות מקדמות בריאות ובנות קיימא

מרצה: ד"ר מיקה מורן

מספר קורס: 286.4177

סביבות בריאות מלבד היותן נטולות מזהמים, הן אלו שבהן א/נשים וקהילות יכולות/ים לנהל אורח חיים בריא ופעיל. בעשורים האחרונים, הנושא של סביבות מקדמות בריאות צמח כתת-תחום בבריאות הציבור אשר עוסק במגוון גורמים חברתיים וסביבתיים תומכים בבריאות, כגון: הון חברתי, סביבות מזון בריא, נגישות לשירותי בריאות, בטיחות בדרכים, ביטחון אישי, והליכתיוּת (walkability) המתבטאת ברמות גבוהות של צפיפות מגורים, קישוריות רחובות ועירוב שימושי קרקע. הקורס יספק לסטודנטיות/ים מבוא והכרות ראשונית עם התחום של בריאות עירונית מנקודת מבט רב-תחומית. יוצגו תיאוריות ומודלים המקשרים בין תכנון עירוני לבריאות הציבור; תיערך סקירה מקיפה של אתגרים והזדמנויות ביצירה ובתחזוקה של ערים בריאות; ותיערך סקירה של גישות מחקריות בתחום.