בית הספר לבריאות הציבור

לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032

תואר שלישי

מידע למועמדים לתואר שלישי

לימודים לקראת תואר שלישי - דוקטור בפילוסופיה ( Ph.D.)

יו"ר ועדת הדוקטורט בחוג: פרופ' מנפרד גרין

(286301-16-01)

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי, ומתאימה לתלמידים המתקבלים ללימודים מתקדמים ונשארים במסגרת בית הספר כדי לבצע בו מחקר מתקדם.  מסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר יעניק מסגרת מקצועית בבריאות הציבור בה תתאפשר הן למנחים והן לדוקטורנטים הכרה והפריה הדדית, כמו כן, הדוקטורנטים יסייעו בפיתוח תחומי מחקר בבריאות הציבור. 

קהל היעד

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בבריאות הציבור או תואר שני אחר ואשר אושרו ע"י ועדת הדוקטורט של בית הספר (MA, MSc), ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.  מדי שנה יתקבלו לתוכנית הדוקטורט עד שבעה סטודנטים, על פי החלטת ועדת הדוקטורט.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

 1. מסלול רגיל
 2. מסלול ישיר
 3. לימודי מחקר מקדים

 

סגל המרצים בבית הספר לבריאות הציבור הרשאים להנחות דוקטורט ונושאי ההתמחות שלהם לחץ כאן

מסלול רגיל

תנאי קבלה עיקריים למסלול הרגיל

א.      ממוצע 86 לפחות בלימודי המ"א ו-90 בתיזה. 

ב.      שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם מנחה עבודת הגמר המחקרית.

ג.        התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.

ד.       הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.

ה.      ועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי תקבע את התאמת הסטודנט ללימודי דוקטורט, על פי ראיון, הצהרת הכוונות, הציונים ומכתבי ההמלצה.

ו.        מוסמכים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן מוסמכים באוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שלישי.

ז.      סטודנטים אשר להם תואר שני שאינו MPH/MHA/MAN אך עומדים בתנאי הקבלה, יתבקשו להשלים קורסים מבית הספר לבריאות הציבור.

תוכנית לימודי החובה תכלול את הקורסים הבאים:  בריאות הציבור היבטים חברתיים סביבתיים וניהולים, מבוא לאפידמיולוגיה, פענוח נתונים אפידמיולוגים, שיטות מחקר, ביוסטטיסטיקה (למעט קורסים מרשימה זו שעשו במהלך התואר השני שלהם ואשר תואמים את סילבוס הקורסים בבית הספר)

סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם יכלול היבטים אפידמיולוגים ידרשו לקחת את הקורס הבא: אפידמיולוגיה למתקדמים.

סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם הוא בריאות סביבתית ותעסוקתית ידרשו לקחת את הקורס הבא: מבוא לבריאות הסביבה.

סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם יכלול היבטים התנהגותיים ידרשו לקחת את הקורס הבא:  אספקטים חברתיים והתנהגותיים של בריאות.

מדריך עבודת הד"ר יקבע שיעורי השלמה נוספים על פי נושא המחקר.

ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.

  תוכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מדריך עבודת הד"ר.

ח.      סטודנט אשר הרקע שלו אינו מאפשר קבלה לדוקטורט, יוכל להגיש מועמדות למסלול לימודי מחקר מקדים.

 

קורסים וסמינריונים

כל תלמיד יחויב בלימודי חובה (בהיקף מינימלי של 6 שש"ס, לא כולל סמינר דוקטורנטים):

 

סמינר מחקר לדוקטורנטים (בית ספרי):

הסמינר יקנה את הכלים הדרושים לכתיבת הצעת מחקר, חיבור הדוקטורט ומאמרים מדעיים, כמו גם הבנה מעמיקה של תהליכי המחקר בבריאות הציבור.  הסטודנטים יידרשו להציג את מחקר הדוקטורט; הצגת העבודה תלווה בדיון. מורי בית הספר יהיו שותפים לקורס זה. הסטודנטים ידרשו להשתתף בסמינר לכל אורך לימודיהם. סמינר דוקטורנטים יכלול גם מפגשים שהם במהותם journal club , במפגשים אלו יוצגו מאמרים בנושאים עדכניים ויערך דיון בנושא.

קורס מתודולוגי

2 שש"ס

הקורס יקבע על פי שיטות המחקר אשר בהן יעשה הסטודנט שימוש במחקרו. אם המחקר הינו כמותני בלבד יקח הסטודנט קורס מתודולוגי המבוסס על שיטות כמותניות, אם הסטודנט ישתמש בשיטות איכותניות יהיה עליו לקחת קורס בשיטות מחקר איכותניות.

קורסים בתחום נושא הדוקטורט שיקבעו באופן אישי על-ידי מנחה העבודה בהיקף של 4 שש"ס.

מנחה הדוקטורט יוכל לבקש מהסטודנט לקחת קורסים נוספים – שלא יעלו על 16 שש"ס - על פי הרקע של הסטודנט ונושא המחקר.

       משך הזמן הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים. 

 

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט (286315-16-02)

אוכלוסיית היעד

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. בנוסף, המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים הלומדים תואר שני ומעוניינים בלימודי דוקטורט. סטודנטים אלו נדרשים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בתום שנה א' של לימודי המ"א תוך עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר.

תנאי קבלה

 1. ציון 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או  בחו"ל או בתום שנה א' של לימודי המ"א לאחר השתתפות וסיום קורסים בהיקף של 16 שש"ס בציון מספרי בממוצע 90 והגשת עבודת סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות. 
 2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
 3. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הד"ר.

 4. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
 5. הסטודנט יתקבל לאחר ראיון בועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי. 

 

מבנה הלימודים

 • ·השתתפות בקורסים בהיקף של 36 שש"ס לפחות בבית הספר לבריאות הציבור, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.ציונים בקורסים בהיקף של לפחות 26 שש"ס יינתנו בשיטה מספרית.
 • ·הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי בית הספר, ואושרה ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
 • ·תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
 • ·הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. תהליך הגשת הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט. משך הלימודים להשלמת כתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים.

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל. 

מסלול לימודי מחקר מקדים

מסלול לימודי מחקר מקדים (286350-16-11)

אוכלוסיית היעד

 מיועד לשתי אוכלוסיות סטודנטים:

 1. סטודנטים שאינם מוסמכים בבריאות הציבור, אך עומדים בתנאי הקבלה, יתבקשו להשלים קורסים מבית הספר לבריאות הציבור. תוכנית לימודי החובה תכלול את הקורסים הבאים:  בריאות הציבור היבטים חברתיים סביבתיים וניהולים, מבוא לאפידמיולוגיה, פענוח נתונים אפידמיולוגים, שיטות מחקר, ביוסטטיסטיקה.
 2. סטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור ללא תיזה, בציון 90 לפחות, הן בציון הגמר והן בעבודת הגמר, יוכלו להתקבל למסלול זה אם הם עומדים בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הוועדה הבית ספרית. הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה וקורסים נוספים על פי הצורך. סטודנטים שאינם מוסמכים בבריאות הציבור ידרשו לעמוד בתנאים המוזכרים מעלה.

סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם יכלול היבטים אפידמיולוגים ידרשו לקחת את הקורס הבא: אפידמיולוגיה למתקדמים.

סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם הוא בריאות סביבתית ותעסוקתית ידרשו לקחת את הקורס הבא: מבוא לבריאות הסביבה.

סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם יכלול היבטים התנהגותיים ידרשו לקחת את הקורס הבא:  אספקטים חברתיים והתנהגותיים של בריאות.

מדריך עבודת הד"ר יקבע שיעורי השלמה נוספים על פי נושא המחקר.

ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.

  תוכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מדריך עבודת הד"ר.

הנחיות להגשת מועמדות

הנחיות להגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי במסגרת בית הספר לבריאות הציבור

מועמד המבקש להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי במסגרת בית הספר לבריאות הציבור, מתבקש לרכוש ערכת הרשמה לאוניברסיטה ולהעבירה אל מחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים. בנוסף, יש להעביר אל יו"ר ועדת דוקטורט לתואר שלישי בביה"ס חמש תיקיות הכוללות, כל אחת מהן, את המסמכים הבאים:

1. צילום גיליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות (כולל בוגרי/מוסמכי אוניברסיטת חיפה)

2. קורות חיים  בעברית ובאנגלית

3. הסכמת מנחה העומד בקריטריונים 

4. הצהרת כוונות, חתומה על ידי המנחה המיועד 

5. מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו

6. צילום תקציר עבודת הגמר המחקרית (תיזה) (כנ"ל)

7. שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה. המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה)

8. תקציר נושא המחקר באנגלית

*הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט.

סדר המסמכים הנדרש בתיק:

טופס ריכוז למועמד

קורות חיים בעברית ובאנגלית

צילום גיליון ציונים לב"א

צילום תעודת בוגר

צילום גיליון ציונים למ"א

צילום תעודת מוסמך

מכתבי המלצה

הסכמת מנחה בכתב

מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו

הצהרת כוונות

תקציר נושא המחקר באנגלית

צילום תקציר תיזת מ"א

הערות:

תיקי מועמדים אשר לא יכילו את כל המסמכים כמפורט לעיל, לא יידונו במסגרת ועדת הדוקטורט של ביה"ס.

מועמד אשר יש ברשותו המלצות מאנשי אקדמיה, אשר נשלחו במעטפות חתומות, מתבקש לצרף את המעטפות לתיק המועמדות.

את המסמכים יש להגיש בתיקיות כרוכות בכריכת ספירלה

סדר המסמכים בתיק המועמד כמפורט לעיל הינו מחייב.

לבירורים נוספים, ניתן לפנות למנהלנית ביה"ס לבריאות הציבור: גב' גילה אסס

טלפון: 04-8288675

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת הדוקטור במסגרת בית הספר לבריאות הציבור:

קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת הדוקטור במסגרת בית הספר לבריאות הציבור:

1. היקף הצהרת הכוונות: כ-5-6 עמודים מודפסים, עפ"י כללי הכתיבה המדעית הנאותים, כולל ביבליוגרפיה 

2. שם העבודה (בעברית/אנגלית): גם אם השם יעבור שינוי קל לקראת הגשת ההצעה המפורטת, כבר בשלב הצהרת הכוונות שם העבודה צריך להצביע על מטרת המחקר ובמידת האפשר גם על חדשנותו.

3. הרקע התיאורטי (עגון המחקר המוצע בגופי ידע רלוונטיים)

4. חשיבות וחדשנות המחקר

5. מטרות המחקר

6. שיטת ביצוע המחקר: החומרים שיבדקו/הנבדקים, שיטות הבדיקה/הניתוח

7. ביבליוגרפיה ראשונית

8. אם ביצוע העבודה דורש גישה לחומר רגיש (תיקים רפואיים, חומר משטרתי, וכדומה), יש לציין כיצד יושג החומר, אישור נגישות לנתונים ופרסומם.

9. אם ביצוע העבודה כרוך בהוצאות כספיות גבוהות (מימון הפלגות, חפירות, ציוד מעבדה חדש, וכדומה), יש לציין את מקור המימון.

יצירת קשר

כתובת: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838

טלפון: 04-828-8675, 04-828-8597

פקס: 04-828-8637

משרדים ושעות קבלה: 

בכל יום בין השעות 12:00 - 14:00

המזכירות נמצאת בחניון בניין ראשי, קומת ה500 (מעל הכביש הנופי)

 

לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032