לימודים לקראת תואר שלישי - דוקטור בפילוסופיה (Ph.D.)

יו"ר ועדת הדוקטורט בחוג: פרופ' מנפרד גרין

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי, ומתאימה לתלמידים המתקבלים ללימודים מתקדמים ונשארים במסגרת בית הספר כדי לבצע בו מחקר מתקדם.

המסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר יעניק מסגרת מקצועית בבריאות הציבור בה תתאפשר הן למנחים והן לדוקטורנטים הכרה והפריה הדדית, כמו כן, הדוקטורנטים יסייעו בפיתוח תחומי מחקר בבריאות הציבור.

קהל היעד

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בבריאות הציבור או תואר שני אחר ואשר אושרו ע"י ועדת הדוקטורט של בית הספר (MA, MSc)  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.  מדי שנה יתקבלו לתוכנית הדוקטורט עד שבעה סטודנטים, על פי החלטת ועדת הדוקטורט.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

 • מסלול רגיל
 • מסלול ישיר
 • לימודי מחקר מקדים

סגל המרצים בבית הספר לבריאות הציבור הרשאים להנחות דוקטורט ונושאי ההתמחות שלהם לחץ כאן

מסלול רגיל (286301-22-01)

תנאי קבלה עיקריים למסלול הרגיל

 - ממוצע 86 לפחות בלימודי המ"א וציון של לפחות 90 בתיזה.

- על המועמד להעביר שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם מנחה עבודת הגמר המחקרית, התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט, הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד, תקציר ועוד. 

- מוסמכים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן מוסמכים באוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שלישי.

- מנחה עבודת הד"ר יקבע שיעורי השלמה נוספים על פי נושא המחקר.

- ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.

- תכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מדריך עבודת הד"ר.

 

קורסים וסמינריונים

כל תלמיד יחויב בלימודי חובה בהיקף מינימלי של 6 שש"ס, לא כולל סמינר מחקר לדוקטורנטים, וקורס כתיבת מאמרים.

 

סמינר מחקר לדוקטורנטים (בית ספרי בהשתתפות המורים)

 • חובת השתתפות בסמינר לאורך לפחות 3 שנים.
 • הסמינר אינו נכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.
 • הסמינר יקנה את הכלים הדרושים לכתיבת הצעת מחקר, חיבור הדוקטורט ומאמרים מדעיים, כמו גם הבנה מעמיקה של תהליכי מחקר בבריאות הציבור.
 • הסטודנטים יידרשו להציג את הצעת מחקר הדוקטורט, מהלך התקדמותו ותוצאות ראשוניות בכל שנה; הצגת העבודה תלווה בדיון.
 • הסמינר יכלול גם מפגשים שהם במהותם journal club . במפגשים אלו יוצגו מאמרים בנושאים עדכניים ויערך דיון בנושא. בנוסף לכך יוצגו גם נושאים מתודולוגיים נבחרים הדרושים לדוקטורנטים.
 • חובה על הסטודנטים להציג את סיכום עבודת הדוקטורט שלהם, גם אם סיום כתיבת עבודת הדוקטורט הוא בשנה הרביעית או החמישית ללימודיהם.

קורס כתיבת מאמרים

 • חובת ההשתתפות בקורס הינה בשנה השלישית או הרביעית ללימודים.
 • הסמינר נכלל בלימודי החובה בהיקף 6 שש"ס.

קורס מתודולוגי

 • חובת השתתפות בלפחות 2-4 שש"ס בקורסים מתודולוגיים.
 • הקורסים יקבעו על פי שיטות המחקר אשר בהן יעשה הסטודנט שימוש במחקרו. כך למשל אם המחקר הינו כמותני, ייקח הסטודנט קורס מתודולוגי המבוסס על שיטות כמותניות, כגון סטטיסטיקה ג'. אם הסטודנט ישתמש בשיטות מחקר איכותניות, יהיה עליו לקחת קורס בשיטות מחקר איכותניות.
 • אפידמיולוגיה למתקדמים הינו קורס חובה. אם הקורס כבר נלמד ע"י הסטודנט במהלך לימודי התואר השני, נדרש ממנו להשתתף בקורס מתודולוגי אחד בלבד.

קורסים שיקבעו על ידי מנחה הדוקטורט

 • מנחה הדוקטורט יקבע לסטודנט באופן אישי קורסים בתחום נושא הדוקטורט.
 • היקף הקורסים יהיה עד 4 שש"ס.

משך הזמן הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים. 

דוקטורט פרסומים

בית הספר ממליץ לכתוב דוקטורט פרסומים.דוקטורט פרסומים כולל שלושה מאמרים בכתבי עת בינלאומיים המדורגים ב-Q1 או לכל הפחות ב-Q2 בקטגוריה שלהם במאגר (Web of Science).

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט (286315-22-02)

 

אוכלוסיית היעד

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. בנוסף, המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים הלומדים תואר שני ומעוניינים בלימודי דוקטורט. סטודנטים אלו נדרשים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בתום שנה א' של לימודי המ"א תוך עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר.

 

תנאי קבלה

 1. ציון ממוצע של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל וכן בתום שנה א' של לימודי המ"א. במהלך שנה זו יש להשתתף ולסיים קורסים בהיקף של 18 שש"ס בציונים מספריים, כן עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
 2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
 3. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הד"ר.
 4. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (כ-6 עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
 5. הסטודנט יתקבל לאחר ראיון בועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי.
 

מבנה הלימודים

 • השתתפות בקורסים בהיקף של 36 שש"ס לפחות בבית הספר לבריאות הציבור, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות. 26 שש"ס לפחות בציונים מספריים. הגשת עבודה סמינריונית או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי בית הספר, ואושרה ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשיג ציון של 90 בעבודת הסמינריון.
 • הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי תעשה לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. תהליך הגשת הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט על ידי ועדת דוקטורט הבית ספרית ועל ידי הועדה המלווה, במידה ומונתה, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצעאת המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט

משך הלימודים להשלמת כתיבת עבודת הדוקטורט בשלב ב' הוא שלוש שנים.

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.

מסלול לימודי מחקר מקדים

מסלול לימודי מחקר מקדים (286350-22-11)

אוכלוסיית היעד

מסלול זה מיועד לשתי אוכלוסיות:


א. סטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור בכל אחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים במסלול ללא תיזה, בציון 90 לפחות, הן בציון הגמר בתואר והן בעבודת או בחינת הגמר, וכן בממוצע 85 בקורסים הבאים: מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר א', אפידמיולוגיה ושיטות מחקר וביוסטטיסטיקה מחקרי, יוכלו להתקבל למסלול זה אם הם עומדים בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הוועדה הבית ספרית. הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה וקורסים נוספים על פי דרישת מנחה התיזה.


ב. מועמדים שעומדים בדרישות בית הספר לקבלה לדוקטורט ואשר מגיעים מרקע שאינו בריאות ציבור או מתחומים הנושקים לבריאות ציבור, וועדת דוקטורט קבעה כי יעשו השלמות אקדמיות לקראת לימודי הדוקטורט במסלול זה. סטודנטים אלה יתבקשו להשלים קורסי בסיס של ביה"ס לבריאות הציבור: מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר, אפידמיולוגיה ושיטות מחקר וביוסטטיסטיקה מחקרי – בציון ממוצע של 85 וכן, להשלים את הקורסים מבוא לבריאות ציבור וביוסטטיסטיקה למתקדמים' בציון 80. במקרים מיוחדים בהם על המועמד להשלים רק חלק מהקורסים הללו (עד 2 קורסים) תשקול ועדת דוקטורט את האפשרות כי יעשו השלמות אלה במסגרת השנה הראשונה לדוקטורט.


ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.


תכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מנחה עבודת הדוקטורט.

הנחיות להגשת מועמדות

הנחיות להגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי במסגרת בית הספר לבריאות הציבור

1. מועמד ללימודי תואר שלישי מתבקש לעיין ברשימת המנחים לדוקטורט באתר ביה"ס לבריאות הציבור שכתובתו: http://publichealth.haifa.ac.il/he/2014-04-01-14-12-04 .
יש לפנות למנחה פוטנציאלי בכדי לקבל את הסכמתו העקרונית להנחיה, וכן לתאם אתו את נושא העבודה.
2. לאחר מציאת מנחה ונושא יש לכתוב את הצהרת הכוונות.
3. כשהצהרת הכוונות מוכנה, על המועמד למלא טופס הרשמה מקוון אשר יועבר למחלקת הרשמה במנהל תלמידים. מצ"ב לינק להרשמה: https://applicants.haifa.ac.il/adm/#/
** מועמד שאינו מוסמך אוניברסיטת חיפה מתבקש להציג בפני המחלקה להרשמה גיליונות ציונים של ב"א ו-מ"א וכן תעודות בוגר ומוסמך מקוריים.
לקראת הצגת מועמדות בפני ועדת דוקטורט בית-ספרית, יש לשלוח לעוזרת המנהלית לראש ביה"ס, הגב' גילה פילוסוף-אסס, את המסמכים הבאים:
1. צילום גיליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות (כולל בוגרי/מוסמכי אוניברסיטת חיפה)
2. טופס ריכוז למועמד
3. קורות חיים בעברית או באנגלית
4. הסכמת מנחה העומד בקריטריונים
5. הצהרת כוונות, חתומה על ידי המנחה המיועד
6. תקציר נושא המחקר בעברית או באנגלית
7. שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה. המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה)הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט.

לבירורים נוספים,
ניתן לפנות לעוזרת המנהלית לראש ביה"ס לבריאות הציבור, גב' גילה פילוסוף אסס:
טלפון: 04-8288675
E-MAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
או
למרכזת ביה"ס לבריאות הציבור
גב' מריה ליברזון
טלפון: 04-8288597 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת הדוקטור במסגרת בית הספר לבריאות הציבור:

1. היקף הצהרת הכוונות : כ-6 עמודים מודפסים, עפ"י כללי הכתיבה המדעית הנאותים, כולל ביבליוגרפיה.
2. שם העבודה (בעברית/אנגלית): גם אם השם יעבור שינוי קל לקראת הגשת ההצעה המפורטת, כבר בשלב הצהרת הכוונות שם העבודה צריך להצביע על מטרת המחקר ובמידת האפשר גם על חדשנותו.
3. הרקע התיאורטי (עיגון המחקר המוצע בגופי ידע רלוונטיים).
4. חשיבות וחדשנות המחקר.
5. מטרות המחקר.
6. שיטת ביצוע המחקר: מבנה המחקר, אוכלוסיית המחקר, משתני המחקר, כלי המחקר והטיות פוטנציאליות, ביבליוגרפיה ראשונית.
7. אם ביצוע העבודה דורש גישה למידע רגיש (תיקים רפואיים, חומר משטרתי, וכדומה), יש לציין כיצד יושג המידע, אישור נגישות לנתונים ופרסומם.
8. אם ביצוע העבודה כרוך בהוצאות כספיות גבוהות (מימון בדיקות מעבדה, סקר, ציוד מעבדה חדש, וכדומה), יש לציין את מקור המימון.
9. אם יש יותר ממנחה אחד לעבודה – יש לפרט את תחומי האחריות של כל מנחה.