במסגרת פעילות המשרד להגנת הסביבה בישראל להכנת תכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי האקלים, הוקם במרץ 2011 מרכז הידע הישראלי להיערכות לשינויי אקלים בישראל באוניברסיטת חיפה. המרכז מאחד בתוכו אנשי מקצוע ואקדמיה ממוסדות שונים, ומטרתו לגבש מדיניות והמלצות אופרטיביות לצעדים המתחייבים בעקבות שינויי האקלים, באופן שיקטין את הנזקים הצפויים מתהליך ההתחממות. לשם כך נבנה במרכז זה מאגר של הידע הקיים בנושא, שעל בסיסו תפותח הצעה לתכנית לאומית.

עבודת מרכז הידע אמורה לשמש בסיס לתכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי אקלים, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 474, שהתקבלה ביוני 2009.

ייעודו של מרכז הידע הוא לרכז את הידע המדעי הקיים בנושא שינויי האקלים, לזהות פערי ידע, לתאר את הסיכונים והשלכות ההיערכות והאדפטציה לשינוי האקלים על תחומים שונים ולהציע מדיניות לאומית במספר תחומים בהקשר זה. בנוסף מטרת מרכז הידע היא לאגם ידע וטכנולוגיות ישראליות אשר ישווקו וייושמו הן במדינת ישראל על ידי משרדי הממשלה השונים והן במדינות יעד אחרות.

בית הספר לבריאות הציבור הינו שותף במסגרת פעילות מרכז הידע הישראלי לשינוי אקלים, ואחראי על ניסוח ההמלצות להיערכות לשינוי האקלים בתחום בריאות הציבור.

בראש מרכז הידע עומד פרופ' מרדכי שכטר מהמרכז הבין תחומי בהרצלייה. מנהלת המרכז בפועל הינה פרופ' אופירה איילון, מהמכון לחקר משאבי טבע וסביבה וממוסד נאמן.

ראשי הצוותים השותפים במרכז הם פרופ' ארנון סופר, ראש צוות גיאופוליטיקה, מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה; פרופ' מרדכי שכטר ודר' רוסלנה פלטניק, ראשי צוות כלכלה, מהמכון לחקר משאבי טבע וסביבה; פרופ' חיים קוטיאל, ראש צוות אקלים מהחוג לגיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה; פרופ' נורית קליאות, ראש צוות מים מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה באוניברסיטת חיפה; פרופ' מנפרד גרין ראש צוות בריאות, מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה; פרופ' מרסלו שטיינברג, ראש צוות מגוון ביולוגי מהחוג לביולוגיה מולקולארית ואקולוגיה באוניברסיטת ת"א, ופרופ' גדי קפלוטו, ראש צוות בניה ירוקה מהמחלקה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.