שם הקורס: שיטות בגהות תעסוקתית

מרצה: מר שי שגב

מספר קורס: 286.4922

 

מטרות הקורס:

הכרת הגישות והשיטות בתחום הגיהות לטיפול במפגעים תעסותקיים-סביבתיים.

עקרונות לביצוע הערכת סיכונים בריאותיים במתארים תעסוקתיים שונים.

הניטור התעסוקתי.

ניתוח הממצאים וכתיבת דו"ח ניטור.

הסקת מסקנות ושימוש בכלים אפקטיביים להצגת ממצאים בעקבות ביצוע הערכת סיכונים בריאותיים.