שם הקורס: מדיניות בריאות וסביבה

מרצה: דר' מיה נגב

מספר קורס: 286.4905

 

מטרות הקורס:

הכרות עם מדיניות בריאות וסביבה בעולם ובישראל: התפתחות התחום וסוגיות מרכזיות.

הקניית בסיס להבנה וניתוח של סוגיות בבריאות וסביבה לצורך קבלת החלטות מדיניות.

התנסות מעשית בכלי מדיניות נבחר: תסקיר השפעה על הבריאות.