תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי, ומתאימה לתלמידים המתקבלים ללימודים מתקדמים ונשארים במסגרת בית הספר כדי לבצע בו מחקר מתקדם.  מסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר יעניק מסגרת מקצועית בבריאות הציבור בה תתאפשר הן למנחים והן לדוקטורנטים הכרה והפריה הדדית, כמו כן, הדוקטורנטים יסייעו בפיתוח תחומי מחקר בבריאות הציבור.

קהל היעד

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בבריאות הציבור או תואר שני אחר ואשר אושרו ע"י ועדת הדוקטורט של בית הספר (MA, MSc)  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.  מדי שנה יתקבלו לתוכנית הדוקטורט עד שבעה סטודנטים, על פי החלטת ועדת הדוקטורט.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

  1. מסלול רגיל
  2. מסלול ישיר— קבלה למסלול זה תתאפשר במקרים חריגים ובאישור מראש של ועדת הדוקטורט בבית הספר
  3. לימודי מחקר מקדים

 

1. מסלול רגיל 

1.1 תנאי קבלה עיקריים
א. ממוצע 86 לפחות בלימודי התואר השני ו- 90 בתיזה.
ב. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם מנחה עבודת התיזה המחקרית.
ג. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.
ד. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד שישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
ה. ועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי תקבע את התאמת הסטודנט ללימודי דוקטורט, על פי ראיון, הצהרת הכוונות, הציונים ומכתבי ההמלצה.
ו. סטודנט אשר הרקע שלו אינו מאפשר קבלה לדוקטורט, יוכל להגיש מועמדות למסלול לימודי- מחקר מקדים.


1.2. קורסים וסמינריונים
כל תלמיד יחויב בלימודי חובה בהיקף של לפחות 6 שעות שבועיות סמסטריאליות בקורסים הרלוונטים למחקרו ובהסכמת מנחה הדוקטורט (לא כולל סמינר דוקטורנטים).
סטודנטים שלא למדו במהלך התואר השני שלהם את הקורסים "אפידמיולוגיה למתקדמים" – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות  ו-"כתיבת מאמרים" -2 שעות שבועיות סמסטריאליות מחוייבים לקחת קורסים אלו, כחלק מ 6 השעות שבועיות סמסטריאליות.

במניין 6 השעות שבועיות סמסטריאליות יכלל לפחות קורס מתודולוגי אחד בן 2 שעות שבועיות סמסטריאליות אשר יקבע על פי שיטות המחקר בהן יעשה הסטודנט שימוש במחקרו. אם המחקר הינו כמותני בלבד, ייקח הסטודנט קורס מתודולוגי המבוסס על שיטות כמותניות, אם הסטודנט ישתמש בשיטות איכותניות יהיה עליו לקחת בנוסף קורס בשיטות מחקר איכותניות, כל זאת עפ"י החלטת המנחה/ועדת הדוקטורט.
קורסים בתחום נושא הדוקטורט ייקבעו באופן אישי על–ידי מנחה הדוקטורט על פי הצורך. סך השעות שבועיות סמסטריאליות בדוקטורט לא יעלה על 16 שעות שבועיות סמסטריאליות.


1.3 סמינר מחקר בית-ספרי לדוקטורנטים
הסמינר יקנה את הכלים הדרושים לכתיבת הצעת מחקר, חיבור הדוקטורט ומאמרים מדעיים, כמו גם הבנה מעמיקה של תהליכי המחקר בבריאות הציבור. הסטודנטים יידרשו להציג את מחקר הדוקטורט; הצגת העבודה תלווה בדיון. מורי בית הספר יהיו שותפים לקורס זה. הסטודנטים ידרשו להשתתף בסמינר לכל אורך לימודיהם. סמינר דוקטורנטים יכלול גם מפגשים שהם במהותם ,"journal club" , במפגשים אלו יוצגו מאמרים בנושאים עדכניים ויערך דיון בנושא.


1.4 משך זמן הלימודים: משך הזמן הרצוי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים.

 

2. מסלול ישיר לדוקטורט 

2.1  אוכלוסיית היעד

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. ניתן להתקבל לתכנית זו בתום שנה א' של תואר שני ובאישור מיוחד של ועדת דוקטורט.

 

2.2  תנאי קבלה 

א. ציון 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או  בחוץ לארץ.

ב. ציון של 90 לפחות בתום שנה א' של התואר השני.

ג. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.

ד. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.  

ה. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד ששה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.

ו. הסטודנט יתקבל לאחר ראיון בועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי.

 

2.3 מבנה הלימודים

*השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות בבית הספר לבריאות הציבור, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.

*הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי בית הספר, ואושרה ע״י הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות   הסמינריוניות.

*תנאי מעבר משנה א׳ לשנה ב׳ הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 18 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות, סיומם  בציון  משוקלל של 90 לפחות והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.

*הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. תהליך   הגשת הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב׳, במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.

*משך הלימודים למטלות אלו הוא שלוש שנים.

 

3. מסלול לימודי מחקר מקדים 

אוכלוסיית היעד

מסלול זה מיועד לסטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור בכל אחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים ללא תיזה, בציון 90 לפחות, הן בציון הגמר והן בעבודת הגמר. וכן, בממוצע 85 בקורסים הבאים: מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר א', אפידמיולוגיה ושיטות מחקר וביוסטטיסטיקה א., ובכפוף להחלטת הוועדה הבית ספרית. הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה וקורסים נוספים על פי דרישת מנחה התיזה.

כמו כן, מסלול זה מיועד למועמדים שעומדים בדרישות בית הספר לקבלה לדוקטורט, אך מגיעים מרקע שאינו בריאות ציבור או מתחומים הנושקים לבריאות ציבור, ולפיכך וועדת דוקטורט קבעה כי יעשו השלמות אקדמיות לקראת לימודי הדוקטורט במסלול זה.

ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.

תכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מנחה עבודת הדוקטורט.