שם הקורס: תיאוריות של משפחה וטיפול משפחתי

מרצה: פרופ' יעל לצר

מספר קורס: 286.4807

 

להעמיק את הידע וההבנה של התהליכים הרגשיים והדפוסים ההתנהגותיים והאמוציונליים העוברים על המשפחה בראיה רב דורית. להכיר מקרוב את הכלי האבחוני והטיפולי להבנת סימפטום ובעיה בתוך המשפחה ולזיהוי דפוסים משפחתיים העוברים מדור לדור.

הקניית ידע תיאורטי ומעשי על מושגי היסוד העיקריים של הגישות הרב דוריות, וכן התמקדות והעמקה בדפוסים שכיחים המאפיינים התנהגות משפחה במצבי דחק, לדוג. סודות במשפחה, משולשים, מסורות,  ועוד.

במפגשים ישולבו נושאים תיאורטיים מחקריים וקליניים בהתבסס על ספרות, מאמרים עדכניים והתנסות מן השדה. כמו כן, יוקנו ויתורגלו מיומנויות אבחוניות וטיפוליות הספציפיות לגישה זו. יוקרנו מספר סרטים בנושאי משפחה אשר ינותחו לאור התיאוריה.