שם הקורס: תיאוריות מדינה, חקיקה ובריאות הציבור

שם המרצה: ד"ר עו"ד מאיה פלד רז

מספר הקורס: המידע יתפרסם בקרוב

מטרות הקורס: 

קורס זה בא לבחון את הבעיות האתיות והמשפטיות הכרוכות במימושו של האינטרס הציבורי בבריאות הציבור. אינטרס המדינה בבריאות הציבור עשוי להתנגש בזכויותיו של הפרט לכבוד, לפרטיות, לאוטונומיה על גופו, לחופש העיסוק וכיוב'. השאלות בהן יעסוק קורס זה בין היתר, הינן שאלת לגיטימיות ההגנה על בריאות הציבור, מהות השיקולים העומדים בבסיס איזון אינטרס בריאות הציבור עם אינטרסים אחרים, ומידתיות הכלים המופעלים ע"י המדינה במסגרת זו. מידת ההתערבות של מדינת ישראל באספקטים המדעיים והרפואיים  תבחן תוך הצגת משפט משווה וראייה אתית ביקורתית.

בסיומו של הקורס יבינו הסטודנטים את מאפייניה הייחודים של האתיקה של בריאות הציבור, יהיו מיודעים עם הבסיס המשפטי לפעילות בריאות הציבור בישראל ויהיו מסוגלים להעריך את הלגיטימיות והתקפות האתית והחוקית של התערבויות בריאות ציבור.