תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי, ומתאימה לתלמידים המתקבלים ללימודים מתקדמים ונשארים במסגרת בית הספר כדי לבצע בו מחקר מתקדם. מסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר יעניק מסגרת מקצועית בבריאות הציבור בה תתאפשר הן למנחים והן לדוקטורנטים הכרה והפריה הדדית, כמו כן, הדוקטורנטים יסייעו בפיתוח תחומי מחקר בבריאות הציבור.

קהל היעד 

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בבריאות הציבור או תואר שני אחר (MSc ,MA) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. מדי שנה יתקבלו לתוכנית הדוקטורט עד שבעה סטודנטים, על פי החלטת ועדת הדוקטורט.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:
1. מסלול רגיל
2. מסלול ישיר
3. לימודי מחקר מקדים

תנאי קבלה עיקריים למסלול הרגיל

א. ממוצע 86 לפחות בלימודי המ"א ו-90 בתיזה.
ב. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
ג. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.
ד. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
ה. ועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי תקבע את התאמת הסטודנט ללימודי דוקטורט, על פי ראיון, הצהרת הכוונות, הציונים ומכתבי ההמלצה.
ו. סטודנט אשר הרקע שלו אינו מאפשר קבלה לדוקטורט, יוכל להגיש מועמדות למסלול לימודי מחקר מקדים.

קורסים וסמינריונים


כל תלמיד יחויב בלימודי חובה (בהיקף מינימלי של 6 שש"ס, לא כולל סמינר דוקטורנטים):


סמינר מחקר לדוקטורנטים (בית ספרי):
הסמינר יקנה את הכלים הדרושים לכתיבת הצעת מחקר, חיבור הדוקטורט ומאמרים מדעיים, כמו גם הבנה מעמיקה של תהליכי המחקר בבריאות הציבור. הסטודנטים יידרשו להציג את מחקר הדוקטורט; הצגת העבודה תלווה בדיון. מורי בית הספר יהיו שותפים לקורס זה. הסטודנטים ידרשו להשתתף בסמינר לכל אורך לימודיהם. סמינר דוקטורנטים יכלול גם מפגשים שהם במהותם journal club , במפגשים אלו יוצגו מאמרים בנושאים עדכניים ויערך דיון בנושא.

קורס מתודולוגי
2 שש"ס
הקורס יקבע על פי שיטות המחקר אשר בהן יעשה הסטודנט שימוש במחקרו. אם המחקר הינו כמותני בלבד יקח הסטודנט קורס מתודולוגי המבוסס על שיטות כמותניות, אם
הסטודנט ישתמש בשיטות איכותניות יהיה עליו לקחת קורס בשיטות מחקר איכותניות. קורס בנושא זה יפתח בשנת תש"ע בבית הספר לבריאות הציבור.

קורסים בתחום נושא הדוקטורט שיקבעו באופן אישי על-ידי מנחה העבודה בהיקף של 4 שש"ס
מנחה הדוקטורט יוכל לבקש מהסטודנט לקחת קורסים נוספים – שלא יעלו על 16 שש"ס -על פי הרקע של הסטודנט ונושא המחקר.

משך הזמן הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים.

2. מסלול ישיר לדוקטורט:

אוכלוסיית היעד
לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי.
תנאי קבלה
1. ציון 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
3. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הד"ר.
4. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
5. הסטודנט יתקבל לאחר ראיון בועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי.

מבנה הלימודים

  • השתתפות בקורסים בהיקף של 36 שש"ס לפחות בבית הספר לבריאות הציבור, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
  • הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי בית הספר, ואושרה ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
  • תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השתתפות בקורסים בהיקף של 66 שש"ס לפחות,סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
  • הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. תהליך הגשת הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט.


עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים

3. מסלול לימודי מחקר מקדים
אוכלוסיית היעד
מיועד לשתי אוכלוסיות סטודנטים:
1. סטודנטים שאינם מוסמכים בבריאות הציבור, אך עומדים בתנאי הקבלה, יתבקשו להשלים קורסים מבית הספר לבריאות הציבור. תוכנית לימודי החובה תכלול את
הקורסים הבאים: מבוא לבריאות הציבור, מבוא לאפידמיולוגיה, פיענוח נתונים אפידמיולוגים, שיטות מחקר, ביוסטטיסטיקה.
סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם יכלול היבטים אפידמיולוגים ידרשו לקחת את הקורס הבא: אפידמיולוגיה למתקדמים . סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם הוא בריאות סביבתית ותעסוקתית ידרשו לקחת את הקורס הבא: מבוא לבריאות הסביבה. סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם יכלול היבטים התנהגותיים ידרשו לקחת את הקורס
הבא: אספקטים חברתיים והתנהגותיים של בריאות. מדריך עבודת הד"ר יקבע שיעורי השלמה נוספים על פי נושא המחקר.ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.
תוכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מדריך עבודת הד"ר.

2. סטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור ללא תיזה, בציון 90 לפחות, יוכלו להתקבל למסלול זה אם הם עומדים בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הוועדה
הבית ספרית. הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה וקורסים נוספים על פי הצורך. סטודנטים שאינם מוסמכים בבריאות הציבור ידרשו לעמוד בתנאים המוזכרים מעלה.